شیوه استحمام کردن
ابتدا حمام را از بخار پر نموده و به مدت یک ربع جهت مرطوب شدن هرچه بیشتر سر ،در حمام
بمانید. ِ سرم شستشو را با شامپو بچه مخلوط کرده و با استفاده از کاسه، کف شامپو را در محل دهنده
ی پیوند ریخته و پس از 4دقیقه سر خود را با ِ س ُ رم شستشو بشویید ولی به هیچ عنوان محل را مالش
ندهید و به مدت 10روز هنگام استحمام از فشار مستقیم آب دوش روی محل عمل خودداری نمایید.

برای پخش فیلم رو آیکون کلیک گنید